مقالات کمپین....  
 

تهمت نزن برادر ! /ساناز


کمپین اصفهان: با توهم توطئه و انگ زدن به فعالینی که قدم در راه پر فراز و نشیب حق طلبی و برابری خواهی گذاشته اند به کجا می خواهید راه ببرید؛ مگر قرار نیست معیار انسان بودن تقوا باشد؟ آیا این تقوا معیاری زمینی است؟ قابل اندازه گیری با چه واحدی است؟ مدینه فاضله ای که شما مدعی برپایی آن هستید و آنرا آرزو می کنید ، آیا برابری در آن معنا یی دارد؟ یا باز هم میخواهید تفسیری به نفع از آن ارائه کنید؟ آیا انسانها در آن انسان شمرده می شوند؟ یا باز هم با طبقه بندی و خط کشی ها ی جنسی، خود را در جایگاه آسمانی ها قرارخواهید داد و قیم دیگران خواهید بود. بیایید از خدایی و عرش نشینی به زمین قدم بگذارید، ما همه زمینی هستیم مشکلاتی داریم زمینی که می توان با هم فکری هم، با راه حلهایی که مطلق نیستند و امکان اشتباه و خطا در آن وجود داردبه حل آنها برسیم، ما انسانیم انسان خطا می کند، زمین می خورد و دوباره بر میخیزد.

شما آرزوی مدینه فاضله رامیکنید ، اما ما در راه رسیدن به آن گامهایی استوار برای برابری بر می داریم.

تجربیاتی که زنان در کشورهای دیگر به دست آورده اند، قابل تقدیر و تحسین است. اما چه کسی گفته است زنان در غرب ار آنچه باید به عنوان یک انسان برخوردار باشد، برخوردار هستند؟ آنها نیز تلاشهایی کرده اند که حداقل از نظربسیاری از قوانین به برابری رسیده اند و قانون و سازمانهایی که در این راه آزادانه فعالیت می کنند از آنها حمایت می کنند.

این مسلم است که زنان در غرب مشکلات و معضلاتی دارند از جنس و نوع خاص فرهنگ خود، اما در انسان بودن همه ما که شکی نیست. آنها نیز با فراز و نشیب هایی همراه بوده و هستند که ما باید ار آنان عبرت گرفته و تجربه کسب کنیم، از پیروزیهای آنها استفاده و اشتباهات آنها را دوباره آزمون نکنیم.

تهمت نزن برادر! ما نه آمریکایی هستیم، نه می شویم و نه خواهیم شد؛ ما زنان ایران، ساکن این سرزمین مشکلات یکدیگر را با پوست و گوشت خود لمس می کنیم، و بعد از آن ساکن جهانیم؛ جهانی که آمریکا تنها قسمتی از آن است. زنان در بسیاری از کشورها، با تلاشهای خود توانسته اند از رنج ها و تبعیض ها ی مرد سالاری بکاهند. ما چشم به آنجا نداریم، ما تمام توش و توان خود را، در این مرز و بوم، برای تک تک زنان در گوشه گوشه ایران معطوف کرده ایم.

زنان برابری طلب در ایران، در گامی استوار خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شده اند. خواستار جایگاهی انسانی و آنچه که شایسته یک زن به عنوان انسان است شده اند. ما زنان برابری طلب فرزندان ایران هستیم فرزندان مادرانی هستیم که سالها رنج کشیده و دیده اند همان طور که مادر تو هم سالها طعم تلخ تحقیر و تبعیض را در زندگی چشیده است ، اما ما تصمیم داریم آینده ای روشن و تؤام با برابری برای فرزندانمان بسازیم، ما در این راه از کار و زندگی خود زده ایم و می زنیم تا جامعه ای برابر بسازیم، با حمایت یا حتی بدون حمایت خانواده ها خستگی ناپذیر کوچه به کوچه ایران می رویم تا مردم را آگاه کنیم و همراه خود. ما از کمک و حمایت مردان برابر طلب نیز بی نصیب نبوده ایم، مردانی که شجاعانه خواستار بر هم خوردن جامعه مردسالار و تبعیض آمیز شده اند.

چرا سعی می کنید حقیقت را کتمان کنید جامعه مردسالار متزلزل شده است. قدرت و ثروت مردسالاری به خطر
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟