کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

ازدواج


مواد قانونی مرتبط

 سن ازدواج

— ماده 1041قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»

 اجازه ازدواج

— ماده 1043 قانون مدنی: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

— ماده 1060 قانون مدني: «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه خصوص از طرف دولت است.»

 تمکین

— ماده 1105 قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

  اشتغال

— ماده 1117 قانون مدنی: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

 سکونت

— ماده1005 قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.»

— ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

  خروج از کشور

— ماده 18 قانون گذرنامه: «زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد ااضطراری با اجزه دادستان شهرستان محل می توانند در خاوست گذرنامه کنند. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند اما به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بندمستثنی هستند.»

— ماده 11 قانون گذرنامه: «موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت زن و ولی یا قیم درمورد فرزندان کمتر از 18 سال و اشخاص تحت قیمومیت تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است و بر اساس ماده 12 همین آیین نامه، شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتبا درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج و یا ولایت به مسئولان مربوطه تسلیم کند.»
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟