کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

ازدواج موقت (منقطع) یا صیغه


 

ازدواج موقت (منقطع)

— ماده 1075 قانون مدنی: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

— ماده 1076: «مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد.»

— ماده 1077: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و راجع به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل اآتی مقرر شده است.»

— ماده 1095: «در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب ابطال است.»

— ماده 1096: «در نکاح منقطع موت زن در اثنا مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.»

— ماده 1097: «در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.»

— ماده 1098: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم و یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد کند.»

— ماده 1152: «عده طلاق (مدتی که پس از طلاق تا انقضا آن زن نباید ازدواج کند) و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل (زنی که باردار نباشد) دو طهر (دوبار عادت ماهانه) است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.»

— ماده1113:«در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟