کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

سن مسئولیت کیفری


ماده 49 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره یک: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ماده 1210 قانون مدنی: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.
( 9 سال برای دختران یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی و 15 سال قمری برای پسران یعنی 14 سال و 6 ماه شمسی)
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟