کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

مهریه و نفقه


 نفقه

ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده 1107: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1197: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به واسطه اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

 مهریه

ماده 1088: .... اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.

ماده 1092: هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود ...

ماده 1101: هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن (ناتواني جنسي مرد) باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟