کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

فسخ ازدواج


ماده 1122 قانون مدنی: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ (ازدواج) برای زن خواهد بود:

1- خصا (اخته بودن زن).

2- عنن (ناتوانی جنس) به شرط این که ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده1123:عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ (ازدواج) برای مرد خواهد شد:

1- قرن (نوعی ناتوانی جنسی) 2- جذام 3- برص (لک و پیس، نوعی بیماری پوستی)، 4- افضا (یکی شدن مجرای حیض و ادرار) 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم

ماده 1126: هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟