اسناد کمپین....  
 

دفترچه قوانین- 22 خرداد


متن دفترچه «تاثیر قوانین در زندگی زنان» که برای اولین بار در 22 خرداد 1385 در سطح شهر تهران توزیع شد. این دفترچه مبنای اصلی دفترچه های کنونی «تاثیر قوانین در زندگی زنان» است که یکی از سه سند اصلی کمپین یک میلیون امضا به شمار می رود.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟