صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

نگاهی به تحولات فكری و سیاسی فمینیسم ایرانی / هایده مغیثی

4 اسفند 1386

<:voir_en_ligne:> : مجله آرش شماره ١٠٠

تقریباً سه هفته پس از انقلاب بهمن... برای از نو در حجاب كردن زنان٬ سیر نزولی انقلاب آغاز شد. این در حقیقت، پایان یك آغاز بود . سركوب همه آزادی های فردی و اجتماعی كه بدنبال لشكر كشی به تركمن صحرا و كردستان روی داد اعلام مرگ امیدها برای ایجاد جامعه ای آزاد از خودكامگی ٬ استبداد و تحجر بود.

هدف روشن بود: زنان باحجاب قراربود نماد نظام اسلامی و نشانه استقرار دژ مستحكم «اسلام حقیقی» در ایران شوند. جایگزینی مجدد شریعت در قوانین جزایی و مدنی، تحمیل اخلاقیات به اصطلاح اسلامی ٬ جداسازی جنسی زندگی اجتماعی و به زور زیر حجاب بردن زنان بنا بود عرصه های زندگی اجتماعی را كه باآغازاصلاحات رضا شاه در دهه ١٣٢٠ و پس از آن ٬ به نیروهای تجدد تسلیم شده بود به چنگ روحانیون بازآورد. مشتهای آهنین حزب الله و چوب و چماق و پنجه بوكس های «امت همیشه در صحنه» وظاهرشدن ناگهانی "زنان انقلابی" مسلمانی چون زهرا خانم معروف در صحنه برای حفظ سنگر اسلام٬ نشان میداد كه اسلامی كردن حقوق ورفتارهای اجتماعی زنان الویت اصلی نظام جدید است و حكومت برای اجرای برنامه های فرهنگی خود به چه نیروها و چه نوع ابزاری اتكا دارد . بد ین ترتیب تعلیق قانون حمایت از خانواده قبلی ٬ كاهش سن قانونی ازدواج برای دختران به سیزده و سپس به نه سالگی ٬ رد صلاحیت قضات زن٬ممنوعیت تحصیل دختران در مدارس فنی و در برخی از رشتههای آموزش عالی مانند مهندسی، كشاورزی و علوم ریاضی٬ پاكسازی یامجبور كردن زنان كارمند به بازنشستگی پیش از موعد از جمله نخستین اقدامات «انقلابی» دولت اسلامی بود.

"پاكسازی" اخلاقی از طریق زن زدایی زندگی اجتماعی اما مطابق پیشبینیهای بنیادگرایان تحقق نیافت. در واقع هجوم ایدئولوژیك روحانیون و كارگزاران حكومتی پی آمدهایی كاملاً خلاف انتظاری داشت. زنان به اشكال متنوع و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎خلاقانه با مفهوم و مدل «زنانگی اسلامی» به مبارزه برخاستند . آنا ن ماهیت واقعی رژیم انقلابی رابه سرعت تشخیص داده و با شهامتی در خور تحسین به طرحهای دولت... برای استقرار رژیم عدل اسلامی جواب رد دادند. مقاومتی كه با اعتراض و نفی حجاب اسلامی آغاز شد و كار بیرون از خانه و ورود به رشته های ممنوع تحصیلی را هدف گرفت ٬ به عرصه قوانین از جمله قانون خانواده كشید و پس از سالها به موفقیت هایی نیز دست یافت. روحانیون حاكم متقابلا با به راه انداختن جنگ فرهنگی با ارزشهای مدرن تحت عنوان «مبارزه ضدامپریالیستی» كوشیدند سركشی جوانان و زنان و بیاعتنایی آنان نسبت به «اصول اسلامی» را با استفاده از ابزار قانونی و خشونت فرا قانونی سركوب كنند.

نزدیك به سه دهه پس از انقلاب بهمن٬ مقاومت زنان علیه تبعیضات جنسی واجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان ادامه داشته وخارچشم واپسگرایان است. این مبارزه از هر دو طرف هنوز هم درجریان است و به اصطلاح از نفس نیفتاده. تلاش بی وقفه و اراده راسخ و فداكاری زنانی كه به رغم خشونت دولت اسلامی و تعرضات نفرتانگیز بازوهای متعدد فشار برای تغییر قوانین مذهبی عهد عتیق از طریق «كمپین یك میلیون امضاء» تلاش میكنند ٬نمونه بارزی ازاین مقاومت است . ادامه مقاومت زنان و جهاد بیثمر اخلاقی و فرهنگی دولت اسلامی علیه آنان... بتدریج از میلیونها زن و مردی كه از انقلاب امید تغییراتی اساسی داشتند توهمزدایی كرده. پی گیری و




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان