صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

«والشمس...»: برای «خورشید»های یلدا

سیمین بهبهانی -29 آذر 1387

مدرسه فمینیستی : به یلدا-مبارکی دست به سوی بانوی شعر ایران گشودیم . او نیز گشاده دستی کرد و هدیه خویش به خورشیدهای یلدا نبشت و...برخواندن آغاز کرد:

قسم به خورشید و روشنا ش

قسم به ناهید و چنگ او

قسم به آن ماه نقره پاش

وبوم فیروزه رنگ او

*****

قسم به قلبی که می تپد

به سینه ام تند وسخت جان

قسم به خونی که می دود

به چاردالان تنگ او

*****

قسم که ممکن نمی شود

مراکه باشم اسیر مرد

که گرده ی نازکم شود

پذیره ی پالهنگ او

*****

سپاس گویان عقل کل

به حیله تقریر کرده اند

که از ترازوی عقل زن

دریغ شد پارسنگ او

*****

قسم به یلدای دیرپا

که صدهزاران هزارسال

دمیده خورشید لاله رنگ

زآبنوسی- درنگ او

*****

قسم ، قسم ، بازهم قسم

که مرد شاهین جلد نیست

و زن نه گنجشک بی نوا

که ساده افتد به چنگ او

*****

بلند همت زنی که خواست

نه برتری ، بل برابری

که برتری خواه راهمین

دلیل آمد به ننگ او

*****

سحرکه خورشید آسمان

بنازدازبرتری به زن

سزد که " خورشید خانمی "

سبک بتازد به جنگ او.

26 آذر1387
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان