صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بيانيه جمعی از فعالان حقوق بشر، هنرمندان و دانشگاهيان ايرانی و خارجی در محکوميت پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

16 دی 1387

ما بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را شديدا محکوم می کنيم!

گویا:
امسال مردم در سراسر گيتی شصتمين سال انتشار بيانيه جهانی حقوق بشر را به عنوان عاليترين دستاورد بشری، جشن می گيرند.

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيز تصميم گرفت تا همزمان و پا به پای نهاد های بين المللی، اين روز را ارج نهد.
اما در ايران، گفتن از حقوق بشر جرم و دفاع از آن با مجازات روبروست. تلاشگران و پشتيبانان حقوق بشر، زندانی، شکنجه و برخی ناپديد می شوند.

در بيانيه "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) خبر اين گونه آمده است:

« روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، تنها سازمان غيردولتی مستقل در زمينه حقوق بشر در داخل ايران که يکی از اعضای فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر نيز به شمار می رود، به شکلی وحشيانه و زورگويانه و بدون صدور هيچ گونه حکمی از سوی قاضی پلمب شد... »

مگر در منشور جهانی چه نوشته شده است؟

آيا نبايد در قرن ۲۱ از آزادی بيان، قلم، اديان و مرام و حق تشکيل سنديکاها و از آزادی رسانه های همگانی و آزادی احزاب و برابری زنان و مردان و آزادی گويش، دانش، پژوهش و نمايش و هنر حرفی زده و دفاع کرد ؟
خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و چند تن از وکلای پايبند به حقوق بشر، دفتری را در تهران داير کرده اند. اين دفتر با پولی که خانم عبادی به عنوان جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ به دست آورد، خريداری شده است.
مگر کانون مدافعان حقوق بشر چه کار می کند که مورد قهر و غضب دولت ايران قرار گرفته است؟
اين بنياد دارای سه هدف بزرگ و انسانی است که در اساسنامه و همچنين در نامه اعتراضيه آنان به بسته شدن دفتر خود، آمده است:

« کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظيفه اصلی بر عهده دارد،
 ۱ ـ دفاع رايگان از متهمان عقيدتی و سياسی،
 ۲ ـ حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی،
 ۳ ـ گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ايران.

از آنجايی که در دو سال اخير به هيچ يک از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ايران ويزا داده نشده بود، بسياری از سازمان های بين المللی به گزارش های اين کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه عليه دولت جمهوری اسلامی ايران شد نيز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود. »

مسئوليت بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و هر گونه ناروايی به تلاشگران و مدافعان حقوق بشر متوجه حکومت اسلامی است. ما خواهان بازگشايی بی قيد و شرط اين دفتر و مصونيت کليه افراد آن از هرگونه پيگرد و برخوردهای ايذايی هستيم.

ما امضا کنندگان زير، چه فردی و چه حزبی، گروهی، سازمانی پشتيبانی کامل خود را از فعالين کانون مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام نموده و اذيت و آزار آنان، به ويژه خانم شيرين عبادی را به شدت محکوم نموده و اين عمل دولت ايران را که از امضاء کنندگان کنوانسيون های جهانی سازمان ملل است، کاری بسيار ناشايست و زشت و غير انسانی می دانيم.
از مسئولين دولت ايران که دستور بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کرده
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان