صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

نامش چه بود: همگرایی؟ هم اندیشی؟ ائتلاف؟ کمپین یک میلیون امضا؟ هرچه بود مبارک بود...

منصوره شجاعی-18 خرداد 1388

مدرسه فمینیستی: بادبادک دردل آسمان چونان علامتی راه- نشان بود که با پرواز کژﱞومژ خویش نشان می داد ، کودک را کجا می توان یافت . و هم بدین گونه بادبادک رنگین و سبکبال جنبش زنان دردل آسمان برابری خواهی پرواز آرام و کژومژخودرا به دستان بی تاب و پرآرزوی کودک پرنفس "مطالبه محوری " سپرد و خود مشتاق هر صعود و خدای ناخواسته حتی منتظر سقوطی احتمالی به پروازی آرام دل بست وتا کنون نیز لذت طول پرواز را به اندازه گوشه امن مقصد پاس داشته است .و دلبستگی بدین لذت ، عملی شورمند را جانشین انتظاری بی عمل تا رسیدن بدان مقصد فاضله نموده است.

جنبش زنان در طی مسیر صدساله خویش همواره آموخته ، شناخته، دست یافته وگاه نیز از دست داده است. و در کنار راهیان این طریق ، از مبارزان نسل اول تاکنون مدام و مدام شاهد نزدیکی ها و دوری ها، مناقشات و آشتی ها، همگرایی ها و واگرایی ها، تفاوت ها و تشابه های بسیاربوده است تا که در این سال ها در فضاهایی چون " هم اندیشی زنان " ، "کمپین یک میلیون امضا"، " ائتلاف لایحه ضدخانواده" و "همگرایی جنبش زنان " با اتکا برقدرت بال اشتراکات خویش به پروازی بلندتر درآمده است.

در سیر این مبارزه و آزمون ، گروهی تحلیل گر ، گروهی توصیف گر و افسوس که هر از گاهی گروهی نیز تخریب گر بوده اند.

تحلیل گران به قلم و نیز به قدم وعمل که شاخص جنبش مبتنی بر عمل اجتماعی زنان بوده است به تبیین و تاویل سلوک جنبش پرداخته اند و گاه برله و گاه نیز علیه روش و رویکرد نیروهای درون جنبش قلم زده اند و این تنوع و دیگرگونی در بسترحرکت و عمل اجتماعی برغنا و زیبایی این جنبش افزوده است .

توصیف گران نیز با قلم و زبان شرحه شرحه از بیان سرخ خویش سر سبز در راه نهاده و از هر روزنه ای که راهگشای حضورآنان بوده به نقل حکایت جنبشی خویش نشسته اند .

اما در این میان تخریب گران گاه در کنار این و گاه درکنار آن ، گاه مقابل این و گاه در پس پشت آن ، گاه مظلوم نما و گاه پرخاشگر و نه هیچگاه به روشنی و صداقت ، به تاویل و توصیف آن چیزی پرداختند که جزبرای تحکیم و تایید مستقیم و غیر مستقیم روابط سلطه نبوده وبی تردید واقع نبوده و هیچ نبوده جز شکستن بال پروازی بلند تا که کوتاه شود به میزان قد و قواره کسانی که قدرت را نشانه گرفته و میراث هرحرکت را نه تجربه ای که در میان تمام اعضای آن تقسیم شده بلکه ملک طلق خویش فرض میکنند که تنها با صدور مجوز از سوی آنان میتوان گردش و پروازی تجربه مند را در آن آزمود...و هرازگاهی تیز با تیغ مظلوم نمایی وفریاد " وا جنبشا " بر بال شکننده بادبادک نوپرواز مطالبه محوری کوفته و سرخوش از هدایت مستقیم و غیر مستقیم چنین تخریبی تاریخ ساز و ثبت شده به نام خویش " اسکندرانه" می تازند ....

از این دست تخریب را گاه از راه دور و گاه نیز زیرگوشمان شاهد بوده ایم و به تازگی نیز با دعوای "حیدری و نعمتی " راه انداختن میان همگرایی و کمپین و این نه آن است و آن نه این داستانی نو آغاز شده .
اما بگذارید که ما داستان خود پی بگیریم و ببینیم که حکایت جنبش زنان به کجا رسیده بود ؟

**********************

آری حکایت بدانجا رسیده بود که تجربه چند ائتلاف موفق درجنبش زنان و به ویژه تجربه موفق کمپین یک میلیون امضا وکمپین سنگسار طیف های گوناگونی در جنبش را برآن داشت تا با یک حرکت مقطع
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان