صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

قوانين ثابته و موضوعه در زمانه زن – خدايان / درحوزه ي فرهنگي ايراني

مريم بهاري-13 شهریور 1388

مدرسه فمينستي -سال هزاروسي صد و پنجاه و نه بود كه همراه چند تن دوست زرتشتي كيش كه به " پاي بوس " " پيران"‌مي رفتند ، به تشويق استاد مهرداد بهارعازم يزد شدم. استاد بهار بر اين باور بود كه اين " پيران" همان پريان متقد مند . در همين سفر بود كه با مقوله ي پريان صاحب سفره هم آشنا شدم و نيز مادر- خدايان بومي پيشا آريايي را هم همان موقع شناختم. پيران وپريان صاحب سفره و مادر خدايان بومي پيشا آريايي سه طبقه از زن – خدايان موجود در حوزه ي فرهنگ ايراني را تشكيل مي دهند.

مفهوم پرستش در حوزه ي فرهنگ ايراني ، درهزاره ي ششم قبل از ميلاد تبديل شد به نهاد اجتماعي كيش هاي پرستش پريان متقدم يا " پيران " . مهرداد بهار مدعي بود كه در اوستا ، به پيران اشاره شده است. مهرداد بهار واژه ي اوستايي پتريكانا را به فارسي برابر نهاده كرده بود، با " سرزمين پريان " .

سرزمين پريان ، حدود چهارهزاروپانصد سال پيش به تصرف بربرهاي آريايي در آمد و بدل شد به " ايران " . آرياييان زود هنگام به سرزمين ما ، ايران رسيدند و پري پرستان را هم مانند خود به قعر " ناهماهنگي ها " كشاندند. حوزه ي فرهنگي ايراني امروزه شامل ده كشور است : جمهوري آذربايجان (‌آران ) ، جمهوري خودمختار داغ ستان ( از جمهوري هاي تشكيل دهنده كشور فدراتيو روسيه ) ، گرج ستان، ارمن ستان ، جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري اسلامي افغان ستان ، ازبك ستان ، تركمن ستان ، تاجيك ستان و قزاق ستان. اين ده كشور قرار گرفته اند در سرزميني ميان كوه هاي زاگرس تا كو ه هاي هندوكش ونيز سرزمين ميان خليج فارس و بحر عمان تا مرغزارهاي شمال درياچه ي آرال.

فرهنگ ايراني از جنبه ي ماهيت متفاوت است با فرهنگ آسياي غربي كه شكل گرفته است، بربنياد اصالت فرد و همچنين متفاوت است با فرهنگ آسياي جنوبي كه شكل گرفته است ، بربنياد اصالت گروه . به قول نويسنده ي بندهش ،‌ "فرنبغ دادگي" ، فرهنگ ايراني شكل گرفته است ، بربنياد تعامل ميان هزاران هزار فرنگ خرد با نيروي مساوي و محتواي متفاوت كه نام فرهنگ ِ آميزه گرا براي آن مناسب است . در فرهنگ ايراني مفهوم هاي موجود در ذهن آدمي هماهنگ تبديل به نهادهاي اجتماعي نشده اند. به عبارت ديگر در حوزه ي فرهنگ ايراني ، درهفت هزار و پانصد سال پيش مفهوم پرستش به صورت كيش پرستش "‌پيران " درآمد،‌ دوهزارو پانصد سال پيش ،‌مفهوم قدرت به صورت نهاد اجتماعي نخستين حكومت فدرال جهان درآمد،‌ولي هنوز كه هنوز است ، مفهوم قانون به صورت نهاد اجتماعي درنيامده است. چرا ؟

علت اين حادثه ورود زود هنگام بربرهاي آريايي است. كيش ِكافري ِ پرستش ِ پريان ِ متقدم يا پيران زماني به وجود آمد كه در سرزمين پري پرستان طايفه- امپراتوري ها وجودداشتند و هنوز كشاورزي در دشت هاي حوزه ي فرهنگ ايراني به وجود نيامده بود. مردمان بزهاي كوهي را اهلي كرده بودندودركنام خويش در دامنه ي كوه هاي پراكنده دردشت هاي حوزه ي فرهنگ ايراني مي زيستند .

اين مردم ،‌يك هزاره بعد، روستا-امپراتوري هاي خودرابه وجود آوردند ومفهوم زمان را تبديل كردند ، به نهاد اجتماعي تقويم . درروستا-امپراتوري هاي زنانه ي اين سرزمين ، ماه- پريان پرستيده مي شدند. نام مناسب ديگر براي اين طبقه از ماه – پريان، پريان ِصاحب سفره است. در كيش پرستشِِ ِ پريان ِ صاحب سفره به علت آن كه زنان درگيرنظامي گري و امور اقتصادي بودند و

(٠رنبغ دادگی، بندهش، گزارنده مهرداد بهار، توس، تهران، 1369.)
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان