صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

قوانین ایران : حمایت ها و کاستی ها نسبت به حقوق کودکان

دکتر رُزا قراچورلو -14 بهمن 1388

مدرسه فمینیستی: مقاله زیر به قلم دکتر «رزا قراچورلو» وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر مسایل زنان و کودکان است. ایشان همچنین عضو کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای تهران ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد ، واحد مرکز است.

مقدمــه

دراین مقاله با توجه به عنوان آن ، حقوق کودک درقوانین داخلی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و حمایت های قانونی ازکودک چه دردوران بارداری مادر و از همان آغاز دوران جنینی و چه پس از تولد، درقانون اساسی ، درقانون مدنی و به خصوص در بخش مربوط به حقوق خانواده واطفال ، درقوانین کیفری و جزایی ودیگر قوانین مرتبط با استناد به مواد قانونی مربوطه ، تجزیه وتحلیل و به تفصیل تشریح خواهد شد . همچنین کاستی ها و خلاءهای قانونی درزمینه حمایت از حقوق کودکان با اشاره به هریک ازمصادیق مربوطه و ضرورت تدوین قوانینی درجهت حمایت بیشتر ازکودکان نیز ، بطوردقیق مورد توضیح و بررسی قرارخواهد گرفت .

سپس با عنایت به تمام موارد تفصیلی بیان شده درمتن مقاله ، نتیجه گیری درخصوص حمایت ها و کاستی های موجود درزمینه حمایت از حقوق کودکان و راهکارها وپیشنهادهای بایسته و ضروری درراستای حمایت هرچه بیشتر ازحقوق کودکان درایران ارائه خواهد شد .

بند الف - اصل عدم تبعیض [1] دراسناد بین‏المللی

اصل عدم تبعیض یکی از اصول مهم و بنیادین مطرح شده در منشور سازمان ملل متحد [2] ، اعلامیه جهانی حقوق بشر [3] ، اعلامیه 1959 سازمان ملل متحد درمورد حقوق کودکان [4] ، میثاقین بین المللی حقوق بشر [5] ، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک [6] می باشد که بر مسئله برخورداری از حقوق در نظرگرفته شده در اسناد فوق برای تمام کودکان بدون در نظرگرفتن جنسّیت ، رنگ ، نژاد ، مذهب ، ملیت ، تابعیت و دیگرعوامل تأکید می نماید. [7]

دولت ها موظف به فراهم آوردن فرصت های برابر برای کودکان و رفع تمامی اشکال وانواع تبعیض درمورد آنها می باشند [8] . همچنین کنوانسیون یاد شده دربرخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که درشرایط خاص به سرمی برند ، حق دسترسی به بهداشت و آموزش را مورد توجه قرار می دهد. [9]

اصل عدم تبعیض که ازاصول بنیادین و آمره[[ Jus

پانوشت:

[1The Principle of Non Discrimination

[2منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 ، مقدمه و بند سوم از مادۀ یک .

[3اعلامیۀ جهانی حقوق بشرمصوب دهم دسامبر 1948 کمیسیون حقوق بشرسابق سازمان ملل متحد ، مادۀ یک .

[4اعلامیۀ بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درموردحقوق کودکان که طی قطعنامۀ شمارۀ 1386 مجمع عمومی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفته است به صراحت بیان می دارد : " بشر مدیون و متعهد است که بهترین را به کودک اعطاء نماید ."

Humankind owes the Child the Best it Has to Give."

[5منظوردومیثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هردو مصوب شانزدهم دسامبر 1966 کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل متحد می باشد که دولت وقت ایران درتاریخ7/3/1354 با تصویب مجلس شورای ملی آن زمان به هردومیثاق ملحق گردید .

[6کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1989 که طی قطعنامۀ شمارۀ 25/44 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و ازتاریخ دوم سپتامبر 1990 بعد ازتصویب بیست کشور ، مفاد آن لازم الاجرا گردید .

[7ماده یک کنوانسیون فوق به عدم تبعیض میان کودکان تاکید می نماید .

[8ماده دوم کنوانسیون یاد شده .

[9پیشین .
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان