صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

موزه های زنان و خودسازماندهی هنری

کارلا بوبادلا/ترجمه مهرزاد حمزه لو-15 آذر 1389

مدرسه فمینیستی- متن حاضر سخنرانی کارلا بوبادلا( Carla Bobadilla ) فمینیست هنرمند شیلیایی است ،که در سمپوزیوم " موزه های زنان :از گرد آوری تا بستر اجتماعی" که در هفتم اکتبر2010 در کتابخانه وین درتالار شهرداری برگزار شد ارائه شد . این سمپوزیوم در چهارچوب نمایشگاه " موزه های زنان جهان " برگزارشده بود.

این نمایشگاه نگرشی کلی است به موزهً زنان در تمام قاره های جهان . تنوع موزه های زنان و مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی آنان نمایانگر ابعاد وسیع موضوعات مورد توجه آن است. بسیاری از موزه ها مرکزیت توجه خود را به تاریخ می دهند، برخی بیشتربه قوم شناسی و یا باستان شناسی می پردازند و جمعی تنها موزهً هنری هستند.

این سمپوزیوم به شناسایی و بحث سوالات زنان در زمینه های موزه، سیاست گرد آوری ، رعایت عدالت جنسیتی، موزه به عنوان مرکز اجتماعی متشکل از رشد فرهنگی و دادوستد، تلاقی وگفتگو، موزه به عنوان حوزهً تنش میان انتقاد جنسیتی، اکتیویسم، سلیقهً فرهنگی جامعه و کاربردها وگفتمان های موزه ای مدرن، می پردازد.

زنان فعال، محقق، تاریخ شناس، فرهنگ شناس، هنرمند، متخصصین تاریخ هنر، هنرشناسان و مدیران موزه ها این سمپوزیوم را به محلی سازنده برای تبادل دانش تبدیل کردند. سخنرانان و شرکت کنندگان پانل ها از نسل های مختلف نمایندگان موزه های بین المللی، ارتباطات فمینیستی، موزه های هنر، مراکز تربیتی، هنری و تحقیقاتی بودند.

در سه پانل مختلف مسائل مربوط به هنر، عرضهً هنر و تاریخ با در نظر گرفتن جنبه های برابری جنسیتی، ویژگی های زنان و موضع فمینیستی به بحث گذاشته شدند.

راه اندازی موزه های زنان که قسمت بزرگی از آن به صورت خودجوش ایجاد شده اند و از دههً 1980 ازآلمان تا سنگال، آلبانی، آرژانتین، آمریکا، کره تا استرالیا وجود دارند، پیچیدگی مسایل فوق مانند برابری جنسیتی در سیاست های جمع آوری، کاردانی در امر نمایش و بازسازی تاریخی را آشکار می کند.

بخش اول این برنامه با سخنان خانم سیلویا ماتل-وورم، مدیر کتابخانه شهرداری وین و خانم الکه کراسنی،مدیرپروژه و نظریه پرداز فرهنگی و هنر شناس معروف شهر وین آغاز شد. پس از آن خانم منصوره شجاعی، فعال زنان، نویسنده و ازطراحان و بانیان موزه زنان ایران به اظهار نظر پرداخت.

موضوع بخش اول ، تاکتیک های جمع آوری در موزه ، دخالت در تعریف و قواعد کارپرداخته شد. در بخش دوم موضوع هنرشناسی و بستر اجتماعی در موزه به بحث گذاشته شد و آخرین قسمت برنامه به نقش موزه در بحث تاریخ و موضوع جمع آوری از یک سو و برپایی موزه زنان از سوی دیگراختصاص داده شد.

بخشی از مطالب بیان شده در بخش دوم : "هنرمند، موضوع کار: پست کلونیالیسم و ضد نژادپرستی" را در متن کارلا بوبادلا می خوانید:

متن سخنرانی کارلا بوبادلا

خانم ها و آقایان

همانطور که از متن برنامه بر می آید، محور اصلی کارمن پست کلونیالسم و ضدنژادپرستی ست.

طبیعتا این دو حوزه محور اصلی زندگی و کار من هستند و نه لزوما محور هنری آن. که در باره آن هم توضیحاتی خواهد آمد.
اما صحبت امشب من در بارهً تجربیات شخصی من به عنوان هنرمندی با پیشینه مهاجرت و روشهایی که برای باز کردن جای خوددر حوزهً فرهنگی اتریش بکار می برم، می باشد.

از آنجایی که من در این سمپوزیوم به عنوان هنرمندی با زمینهً مهاجرتی شرکت می کنم، درآغازصحبتم
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان