صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

برای چهل وهشت سالگی نسرین ستوده: شرح یک عکس !

منصوره شجاعی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: نهم خرداد چهل و هشت ساله شدی ، هدیه ات خبر ابطال پرونده وکالت ات بود و دوستان ات در کانون وکلا ``داد ستانی`` کردند و تو سرفراز وخندان در این محکمه پای نهادی ...

امروز در عکس ات می خندیدی... دستان دستبند زده ات را کودکانه بالا گرفته بودی وبی نگاهی به چهره های عبوس وخصمی مامورانِ معذورشادمانه می خندیدی . چه تلخ و پرکینه بودند آنها و چه شیرین و مهربان بودی تو....

دستان کوچک دستبند زده ات را به گردن ``رضا`` حلقه کرده بودی و چشمانت چه عاشقانه و مشتاق نگاهش می کرد...و او که با آن شرم و وقارهمیشگی چگونه مهربان و با احترام در آغوش ات گرفته بود و تو اما جسورانه مشتاق بودی و زنانه باشکوه...

دست و دستبند را سرخوشانه بالا گرفته بودی واین کهنه اسباب بازی مردان سیاست را به شیدایی چرخانده بودی ...تا که مردی از تباربرابری خواهان را ازمیان دروازه مهردستان بسته ات به درون بکشانی و محکم بفشاری...

عشق را به رنجی عمیق آذین کرده بودی ، رنج را به خنده نمایش می دادی و پای بندی به عهد را به جان حکایت کردی ...

عکس های امروزت ، عکسِ " بندی" ها نبود... عکس عاشق ها بود .عکس زن های عاشق. امروز زن بودی، بیشتر از هرروز دیگری زن بودی ...

امروزدرآستانه چهل وهشت سالگی ات؛ زنانه با عکس ات سخن گفتم ، زنانه تحسین ات کردم و خواهرانه برآستان طاقت رضا دربرابر آتش چشمان مشتاق ات به سجده نشستم....
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان