صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

فراتر از فمینیسم اسلامی

نیره توحیدی / ترجمه آزاده دواچی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: ما در مدرسه فمینیستی، از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی»* را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر «فراتر از فمنیسم اسلامی: زنان و نشانه های حضور آنان در جنبش دموکراسی خواهی ایران» که متن تحریرشده سخنرانی دکتر نیره توحیدی (و ترجمه آزاده دواچی) در همین رابطه به خوانندگان مدرسه فمینیستی ارائه می گردد:

در سخنان کوتاه ام در این پانل تنها بر یکی از مسائل اصلی مربوط به حقوق شهروندی زنان در نمونه ی ایران یعنی حق رأی تمرکز می کنم . قبل از اینکه به این بحث بپردازم، مایلم برخی پیش فرض های نظری را که در طول فعالیت ها و پژوهش هایم به آنها دست یافته ام، در این جا مرور کنم.

در ایران امروز، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، سیاست جنسیتی و تلاش برای دستیابی به حقوق برابر، از مسیر یک بازی قدرت مردسالارانه پیچیده ای عبور کرده است. مسیری که متاثر از دخالت سنت اسلامی و دیگر عوامل ساختارهای فرهنگی و اقتصادی بوده است . هر دین یا مذهب سازمان یافته (از جمله اسلام) به همان اندازه که حامل معتقدات و باورهای دینی و روحانی است ، با بازی قدرت و رقابت های سیاسی و دنیوی نیز آغشته است. اسلام مانند دیگر ادیان جهانی تا اندازه ی زیادی هدف اش ساختن همبود اجتماعی ، هویت های سیاسی و اعمال کنترل بر افراد و قوانین اجتماعی بوده نه صرفا جستجوی معنا ،حفظ معنویات مردم و یا رسیدن به معبود. جنسیت ، از جمله ارتباط میان زن و مرد و مناسبات جنسیتی ، همواره از موضوعات اصلی مورد کنترل و نظارت مذاهب سازمان یافته در جوامع سنتی بوده است .

تلاش زنان برای دستیابی به حق رأی و حقوق برابر شهروندی، یکی از دستاوردهای جانبی مدرنیسم ، آزادی خواهی و دموکراسی بود. باید قدردان ظهور جنبش های زنان و گفتمان های فمینیستی بودکه سبب شدند به مفاهیم اولیه و مردمحور مدرنیته، دموکراسی و شهروندی به تدریج جهتی برابری طلبانه ببخشند تا این مفاهیم بتوانند نیمه "دیگر" جامعه یعنی زنان و دیگر گروه های اجتماعی در اقلیت را نیز دربرگیرند. این فرآیند، مسیری مشابه را در تمامی جوامعی که تحت تاثیر ادیان سامی، مثل یهودیت ، مسیحیت و اسلام بوده اند، طی کرده است. [i]

بنابراین کسر و کمبود حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان در بسیاری از کشورهای اکثریت مسلمان کنونی ، تا حد زیادی در ارتباط است با کسر و کمبود دموکراسی ، آزادی خواهی ، و عقب افتادگی در توسعه فرهنگی، اقتصادی -اجتماعی و سیاسی ، از جمله عقب افتادگی در اصلاحات دینی و مذهبی .طرفداران حقوق زنان نمی توانند موانع علیه حقوق زنان را به عوامل فرهنگی کاهش دهند و یا به دید گاه های جبر گرایانه مذهبی و یا "ویژگی های استثنائی " اسلام متوسل شوند. با این حال، نمیتوان منکر شد که زنان در این کشورها به طور روزانه و مستمر با روابط جنسیتی مردسالار و موروثی جان سخت، آداب و رسوم و رویکردهای جنسیتگرا ی مردمحور و قوانین کهنه و خشونت زا و تبعیض آمیز که توسط نیروهای افراطی مذهبی تقدس یافته اند، دست به گریبانند. ستم و تبعیض علیه زنان یا جنسیت گرائی به ویژه در سال های اخیر به دلیل رشد اسلام گرایی خشونت طلب ( بنیادگرا) حادتر شده است.

بنابراین طرفداران حقوق زنان م
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان