صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

انجمن های زنان در دوران مشروطه

الهه باقری-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: انقلاب مشروطه يکی از قابل توجه ترين تحولات دوران معاصر ايران بود كه در شرايط اجتماعي،سياسي و فرهنگي كشور تأثير بسزايي داشت، زنان نيز به عنوان نيمه خاموش جامعه از اين تاثيرات دور نماندند.

انجمن ها و تشكّل هاي زنانه، عرصه اي بود كه زنان ايران، حضور اجتماعي و تاريخي خود را ظاهراً به صورت مستقل در طي جنبش مشروطه و بعد از آن نشان دادند. اوج فعاليت انجمن هاي زنان در 1308- 1299هـ .ش /1930-1920م. بود كه از اعضاي جوان اين انجمن ها مي توان به صديقه دولت آبادي اشاره كرد. وي براي رشد حقوق اجتماعي زنان تلاش مي كرد، هر چند كه اهداف و اقدامات اولين انجمن هاي زنان در هاله اي از ابهام است.

در مطلب حاضر كوشش شده تا در مورد حضور زنان در انجمن هاي برآمده از مشروطه و به ویژه نقش صديقه دولت آبادي در تأسيس آن ها و نیز به بررسي و شرح اين انجمن ها پرداخته شود و ضمن توضيح اين انجمن ها، به بررسي شكل گيري، اعضاء و اهداف اين انجمن ها پرداخته و تلاش گشته تا از اين طريق قسمت هاي ناگفته اي از تاريخ فعاليت هاي زنان بيان گردد.

زنان و انجمن هاي برآمده از مشروطه :

گشايش انجمن ها و کانون های زنان راهی به سوی نوگرايي بود، يکی از فعاليت هايی که پس از مشروطه شکل گرفت ايجاد انجمن هايی بود که درمورد فعاليت های زنان و حقوق آنان بحث می کردند. اين انجمن ها نقش بسزايی در گسترش و رشد فعاليت های زنان پس از دوران مشروطه و سال های بعد از آن داشتند. همان طور که ژانت آفاری در مقاله اش می نويسد:‏ «واژه ی انجمن نامی از فارسی قديمی بود که فردوسی برای اشاره به محلی برای جمع شدن و مشورت در شاهنامه آن را به کار برد. بلافاصله پس از مدتی و بعد از انقلاب 1324هـ .ق/1906م. تعداد محدودی از انجمن های مخفی شکل گرفت.». (آفاري[i]، (1368)،ص68) و درجای ديگر در خصوص انجمن ها آمده است: «انجمن ها متشکل از زناني با پيش زمينه های گوناگون اجتماعی و سياسی بودند. تعداد محدودی از آن ها حتی از خانواده های سلطنتی بودند. اکثر زنانی که عضو اين انجمن ها بودند از خانواده هايی بودند که طرفداران مشروطه بودند.»(همان،ص71)

همچنين می افزايد: « بعضی از اين زنان جوان تر در اين انجمن ها بعدها فمنيست های برجسته در سال هاي 1338هـ .ق/1920م. و 1349هـ .ق/1930م. شدند که صديقه دولت آبادی دبير انجمن زنان وطن خواه يکی از آن ها بود.».(همان جا) صديقه دولت آبادی که خود يکی از مديران و شرکت کنندگان اصلی اين انجمن ها بود، درگسترش فعاليت های زنان نقش عمده ای داشت.قسمتي از اين فعاليت ها سری بودند و با اهداف خاصی دنبال می شدند.

زنان، انجمن هاي سري سياسي هم داشتند. مورگان شوسترآمريكايي كه به دعوت مجلس در سال 1329 هـ .ق/ 1911م. جهت نظارت بر امور مالي وارد ايران شد، در باب تشكيلات سياسي سازمان يافته ي زنان و فعاليت هاي آنان اطلاعات مفيدي مي دهد. در اين باره در كتاب «اختناق ايران» مي نويسد: « اگر در اروپا و آمريكا زن ها انجمن تشكيل مي دهند جاي تعجب نيست ولي زنان مسلمان روبسته ي ايراني در انجمن هاي خود فعاليت هاي سري سياسي انجام مي دهند. شوستر براي شناساندن ميزان هوشياري اين انجمن ها به ذكر مثال هايي مي پردازد. نمونه اي از آن را چنين نقل مي كند: « روزي در يكي از محافل خارجي من و زنم دعوت داشتيم.يكي از اعضاي ايراني كه با من همكاري داشت يادآور شد كه به آن مهماني
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان