صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

افزودن حق طلاق برای زنان در لایحه حمایت از خانواده و افزایش ابهامات / نازنین سام

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: «در لایحه حمایت از خانواده حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده است.». این خبر همین امروز 22 مرداد 1390 بر اساس گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از آقای موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کسی که مامور بررسی لایحه حمایت از خانواده است اعلام کرده اند. [1]

خبر افزوده شدن حق طلاق برای زن به این لایحه میتواند نشانه خوبی باشد اما هنوز ابهامات بسیاری در لایحه و مواد وجود دارد که حق طلاق زنان آیا براستی با حق و حقوق کامل اقتصادی زنان همراه است یا نه؟ در صورت ازدواج مجدد مرد، آیا زن میتواند طلاق بگیرد ولی در عین حال مهریه و نفقه و کلیه حقوق انسانی خود را دریافت کند و حضانت بچه هایش را داشته باشد یا فقط بخش کوچکی از این حقوق را به زنی که شوهرش هوس ازدواج مجدد کرده، میدهند؟ باید بگویم متاسفم که این خبرها آنقدر مبهم اند که هیچ کس واقعا نمیتواند اظهار نظر مطمئنی در این مورد بکند، یعنی نه می تواند خوشحال شود و نه ناراحت و نه بداند که در پشت صحن مجلس چه مسایلی میگذرد و تصمیم آقایان چیست، و آخرش چه آشی برایمان پخته اند و میخواهند تصویب اش کنند.

اطلاعات درست و تکمیل و شفاف به ملت دادن یکی از وظایف نمایندگان مجلس است ولی همیشه ما با یکسری اظهارنظرها و اطلاعات ناقص روبه رو هستیم که نمیدانیم اصل قضیه چیست. انگار که میخواهند واکنش جامعه را بسنجند بعد تصمیم نهایی شان را برایمان بگیرند. این درحالی است که همین امروز خبرگزاریها، یکدفعه خبر به صحن مجلس آمدن لایحه حمایت از خانواده را در هفته جاری مطرح کردند.

وقتی قرار است همین دو هفته که در پیش داریم که ایام خاص سوگواری ماه رمضان هم هست و بعد لایحه ای که به سرنوشت نصف جمعیت این مملکت مربوط است با چنین اطلاعات ناقص و مبهمی برای تصویب به صحن علنی مجلس ببرند، واقعا نشانه چیست؟ نشانه آن است که نمایندگان هیچ ارزش و احترامی برای مخاطبان خود قائل نیستند.

چندی قبل هم خبری مبتنی بر حذف ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان در همین لایحه بود پخش کردند که واکنش هایی را در میان زنان برانگیخت. در واکنش به این خبر من در همان روز که آن خبر را پخش کردند در یادداشتی که نوشتم خیلی ساده و صریح حذف ماده 23 لایحه را خبر بدی دانستم و نوشتم: «حذف ماده 23 به معنی حذف چندهمسری نیست»[2]. برخی از حقوقدانان و وکلای زن هم در برابر آن خبر واکنش بموقعی نشان دادند مثل خانم مهرنوش نجفی راغب در مطلبی چنین استدلال آوردند که: حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده «هیچ مشکلی درخصوص ازدواج مجدد مردان را نه تنها حل نمیکند بلکه متاسفانه ما را دوباره به قبل از سال 1353 و یا در واقع ما را به سال1307 و تصویب قانون مدنی برمی گرداند... اگر این ماده هم حذف شود دیگر برای ازدواج مجدد، مردان نیاز به اجازه دادگاه نیز ندارند و همچنان قانون مدنی با ازدواج مجددِ بدون محدودیت، در این باره حاکم است. چراکه پس از تصویب این لایحه همچنانکه در ماده آخر آن آمده است، برخی از قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده 1353 نیزکه برای ازدواج مجدد شرط تعیین کرده بود نسخ میشوند.» [3]

خانم زهره ارزنی، حقوقدان بعدی بود که نوشت: « این که این ماده از لایحه حذف شود به معنی مخالفت مجلس با چند همسری نیست در حقیقت این لایحه جز قوانین شکلی است. برای حذف چندهمسری
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان