صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

دو شعر از سپیده جدیری

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: دوشعر از سپیده جدیری

(1)

«هست شب، آری شب.»

نیما

جرأت نمی‌کنم پشت سرم بگذارم

تماس‌های شبانه‌ی غم‌انگیز

و وسوسه‌ای که تمام شده است

در گیجگاهِ بزرگِ "گتسبی" مانند

کنارِ آن خط که می‌خوابم هر شب

کنارِ آن خطِ عمیق

کنارِ آن شکوفنده، کوبنده، طلوعِ بسیار بی‌غروب کننده...

دلم برای شکوفنده می‌سوزد

دلم برای کوب، کوب‌هاش

برای بسیار طلوعِ بی‌غروب‌هاش!

جرأت نمی‌کنم پشت سرم بگذارم

این گیجگاهِ متورم

و این شروعِ هر شب را

که «هست شب»!

(2)

قاتلانه‌ترین شعر را برای تو می‌گویم عزیزم!

قاتلانه‌ترین شعر:

تو را به جای هر کسی که می‌سرایم

تو را به جای هر نَفَس که می‌ربایی از من

تو را به جای روزهای دیگری که می‌تواند بود

به جای چشم‌های رفته‌ای که می‌شدم افروخت

تو را به سینه می‌کِشم وَ می‌کُشم...

و از تو گوشت، خون، دلم به هم... شکسته است

و از تو بی‌دلانه می‌کِشد کنارْ عشقِ من

و از تو می‌نَفَس می‌شکاف می‌تَنم

کنار هر چه نیست می‌فرستم آنچه را که می‌کِشم

کنار هر چه بود می‌فرستم آنچه را که می‌کُشم

کنار می‌کِشم.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان