صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: تاثیر روانی خشونت بر قربانیان

گفتگوی سالومه رحیمی با دکتر آزاد مرادیان-1 آذر 1392

مدرسه فمینیستی: چهارم آذر ماه 1392، مصادف با 25 نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. به همین مناسبت، به سنت سال های گذشته در مدرسه فمینیستی، تلاش کردیم با تهیه ویژه نامه ای، همراه با خواهرمان در سراسر جهان، اعتراض مان را به خشونت علیه زنان نشان دهیم، تا شاید صداهای پراکنده در سراسر جهان، در این روز به هم پیوسته و هرچه بیشتر جامعه را به این موضوع مهم حساس سازد. سال گذشته بنا به شرایط آن زمان و از آن جایی که جامعه ایرانی نگران وقوع خشونت های کلان مقیاسی همچون جنگ بود، تلاش کردیم بحث های خود را عمدتا برمسئله «جنگ» و پیامدهای آن برای زنان، و نیز به انتقال تجربه های زنان و شیوه های متنوع برخورد کنشگران جنبش های زنان در دیگر کشورها نسبت به پدیدۀ ویرانگر جنگ بپردازیم که حاصل کار را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://feministschool.com/spip.php?article7193

اما امسال درصدد برآمدیم که تمرکز بیشتری بر خشونت های خانگی علیه زنان داشته باشیم. از این رو در ادامه، مصاحبه سالومه رحیمی با دکتر آزاد مرادیان را در رابطه با تاثیر خشونت بر قربانیان می خوانید:

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ، ﺳﺮﮐﻮﺏ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آسیب های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ «ﺭﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ»، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺑﻰ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻦ ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﻮﻫﺮ، ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺭﺍﻳﺞ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮﻯ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻛﺸﻰ. ﺏ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻦ ﺟﻨﺴﻰ، ﺍﺫﻳﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ، ﻗّﻮﺍﺩﻯ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ. ﺝ﴾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﻰ، ﺟﻨﺴﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد ﻳﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ) ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ منطقی و دقیق از ﺍﻧﻮﺍﻉ این گونه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﺤﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭ تکان دهنده ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻴﺎﻥ سایر ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭ آسیب هایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻌﺎلان ﺯﻧﺎﻥ، فعالان ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺭﻭ
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان