صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

سيستم پدرسالاری

سویل سلیمانی-2 اردیبهشت 1394

مدرسه فمینیستی: به طور كلی وقتي سخن از پدرسالاری (مردسالاری*) به ميان مي آيد، مقصر بودن يک مرد و يا مردان در ذهن تداعی می شود. تصویر اولیه و عمومی که پدرسالاری در ذهن تداعی می کند موجب مي شود كه مردها نسبت به اين كلمه و يا به بحث های پيرامون آن حساسيت نشان داده و حالت تدافعی به خود بگيرند. حتی مسأله تا جایی پیش می رود که عده ای از فعالین زن مسئله پدرسالاری را از روی دشمنی با مردان ادراک و بررسی می کنند. در چنين شرايطي بسياری از مردان با گفتن ”نه من چنين نيستم“ از خود دفاع كرده و سعي مي كنند ضد زن نبودنشان را اثبات نمايند.

واژه پدرسالاری در اذهان عمومي، دشمنی با زن و يا ضد زن شناخته شده است. برخی از زنان با تکیه بر این تصور عمومی، با نشان دادن مردان به عنوان منبع مشکلات سعی در ساده سازی مسئله کرده و با فرافکنی سعی می کنند شانه از مسئولیت خود خالی کنند.

وقتي سخن از پدرسالاری به میان می آید، به دلیل واژه پدر كلمه ”نر یا مذکر“ در ذهن تداعي مي شود که در اذهان عمومي تصور هژموني مردها بر زنان را مي آفريند. با اين تصور بسياری از زنان مردها را به خاطر داشتن نرينگی كه به زعم آنها امتيازی براي هژموني بر زنان است مقصر مي دانند. در طرف مقابل بسياری از مردها نیز اين موضوع را يك مسئله شخصي قلمداد كرده و براي دفاع از خود به پا خاسته و حتي حالت تهاجمي به خود مي گيرند. اين دفاع و تهاجم مردها مکانیسمی است كه خود را از مقصر بودن برهانند. اين حالت از طرف مردان به نوبه خود يك امر مثبت تلقي مي شود زيرا مردها براي اثبات ضدزن نبودنشان سعي و تلاش مي كنند. اين تلاش باعث مي شود كه ما بتوانيم موضوع را مورد مباحثه قرار دهيم. اما طرح مسئله بدین شکل مشکل بزرگی را نیز به دنبال می آورد .زنها در اين مورد فقط مردها را مقصر دانسته و هیچ گونه مسئوليتی را متوجه خود نخواهند دانست.

برخی كلمه پدرسالاری را به فمینيسم ربط داده و آن را يك گفتار ايدئولوژيك مي بينند. حتي اكثريت مردم از آشفتگی و ابهام موجود در تعریف مفاهيم استفاده كرده و آن را عليه مردان به كار مي برند. در برخی از مباحث برای واداشتن مردان به سكوت و شانه خالی کردن از مسئوليت خود طرف مقابل را به واسطه مذکر بودن به مردسالار و یا پدرسالار بودن متهم می کنند. در اين حالت پدرسالاری يک ارزش نرينگي حساب می شود، يعني چنين تداعي مي شود كه فقط مردها از منافع اين سيستم برخوردار مي گردند. اين طرز تفكر و بينش به مسئله ما را به بیراهه برده و از شناسایی ماهیت سیستم باز می دارد.

در یک جامعه پدرسالار، تمیز پدرسالاری موجود در جامعه و نحوه اشتراک و نقش فرد در آن سيستم از هم بسیار دشوار است. ما در جامعه پدرسالار به عنوان يك مرد و يا زن بر اساس هویت جنسي، نقش اجتماعی تعریف شده در آن جامعه را ، همراه با رول مردانه یا زنانه یاد گرفته و بازی می کنیم. این نقش ها را از پدران و مادران خود به ارث مي بريم و آن را بازتولید و به نسل بعدي انتقال مي دهيم. با توجه به این نکته، ما باید ابتدا به جا، مقام و نقشي كه در زندگی اجتماعی و سیستم ايفا مي كنيم نظری عمیق داشته باشیم تا بتوانیم سیستم و تاثیر متقابل بین سیستم و خودمان را متمایز کنیم.

سیستم: براي درک سيستم پدرسالار ابتدا به طور كلی لازم است كه خود سيستم تعريف شود.

سيستم، يك نظم، راه، روش و مدل است. سيستم
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان