صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

محکومیت هانا عبدی به تحمل 5 سال حبس در تبعید

29 خرداد 1387

فعالین حقوق بشر در ایران :

هانا عبدي، 21 ساله، دانشجوي رشته روان شناسي در دانشگاه پيام نور بيجارو از اعضاي انجمن زنان آذرمهر کردستان که در مورد توانمندسازي جامعه زنان ايران در منطقه کردستان فعاليت مينمود و از تاريخ 11/7/86 در شهر سنندج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از سپري نمودن پروسه اي پر فراز و نشيب و تحمل شکنجه هاي روحي و جسمي سرانجام از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام تباني و اقدام عليه امنيت کشور (همکاري با روناک صفارزاده) به پنج سال حبس تعزيري توام با تبعيد به شهر گرميه استان آذربايجان غربي کشور محکوم گشت.
.

حکم صادره موجبات نارضايتي فراواني در جامعه مدني بالاخص حوزه زنان و منطقه کردستان گرديده است ، همينطور گزاشات رسيده حاکي از انتقال مادر نامبرده به بيمارستان سنندج در پي دريافت اين خبر ميباشد.

همينطور دکتر محمد شريف وکيل مدافع وي معتقد است که حکم صادره با بديهي ترين اصول قانوني هم سويي و انطباق ندارد ، اعم از اتهام ، ميزان حکم صادره و عدم طبقه بندي جرايم در زندان با توجه به محل تبعيد از اينرو وي اعلام مينمايد که در مدت قانوني به حکم صادره اعتراض خواهد نمود.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان