صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

زیبایی شناسی جنسیت

ع. ا. حقدار-22 تیر 1387

جنسیت (Gender) و سخن گفتن از آن در دنیای امروز محور اندیشه ها و فعالیت های انسان را تشکیل می دهد؛ اهمیت مرکزی جنسیت در ارتقای حقوق طبیعی انسان ها – دستاورد عصر رنسانس و روشنگری – به ارزشمندی جسم انسانی و فراتر رفتن از ارزش داوری های جنسیتی بر می گردد. جنسیت از یک سو معطوف به تأمین حقوق اجتماعی – سیاسی زنان و از سوی دیگر ناظر به ساختارشکنی از تفاوت ها و تبعیضات جنسیتی است که دنیای مدرن را انسانی تر از جهان سنتی قرار می دهد؛ از طرفی جنسیت به موضوع دانش های پزشکی تبدیل شده و از طرف دیگری در جنبش های صنفی و آزادیخواهانه به محوریت مبارزات و کنش های سیاسی – حقوقی تبدیل شده است.

جنسیت در حوزه شخصی – که دستاوردی در انسانی تر شدن زیست فرهنگی است – از آن دارنده اش بشمار می رود و مفهوم ناموس در امر شخصی معنا پیدا می کند. با دستیابی به این ساحت ها است که آدمی از قالب های سنتی آشنایی زدایی می کند و حق طبیعی هر انسانی اعم از زن و یا مرد، نه می تواند به تملک دیگری در بیآید و نه در مصادیقی فرودستانه و یا فرادستانه شناخته می شود.

ساحتی که می تواند این ارزشمندی را به جنسیت بدهد، فراتر از حوزه دینی – اخلاقی، در زیبایی شناختی جای دارد، که بر مبنای آن بدن شایسته رسیدگی و از آن فرد انسانی – که باز هم دستآوردی از بنیادهای مدرنیته است – بوده و در تقابل با ارزش های سنتی که به روح اهمیت می داده، به جسم انسانی اهمیت می دهد و آن را در زمینه های اجتماعی – سیاسی دارای حقوق تعریف شده، در زمینه های شخصی زیبنده رسیدگی می گرداند.

رخداد زیبایی شناسی کردن جنسیت، ریشه در کشف دوباره انسان و اهمیت ذاتی آن در سرآغاز های دنیای مدرن دارد که با گسترش آن به حوزه همگانی، قراردادهای اجتماعی را شکل داد و زن را چونان مرد و فراتر از جداسازی های جنسی (Sex)، به مقام انسانی خود رساند. در دنیای مدرن زن، نه دارایی مرد بشمار می رود و نه در آفرینش، پیوسته آن و در زندگی همبسته آن است. زن، انسانی است دارای استقلال، حقوق و ابراز وجود با تمامی ذاتیاتش.

***

حال‌ كه‌ انسان‌ با كشف‌ خود در محور دانايي‌ انسان‌ قرار گرفته‌ و جداانگاري‌ سنتي‌ جسم‌ و روح‌ جاي‌ خود را به‌ ارزش‌ ذاتي‌ و طبيعي‌ بدن‌ و جنسيت‌ داده‌ است‌، خلاقيت‌ پنداري‌ آدمي‌ نيز در پي‌ تحقق‌ سلامتي‌ بدن‌ و بهداشت‌ تن‌ قرار مي‌گيرد و در كنار بازخواني‌ مدرن‌ از آموزه‌هاي‌ باستاني‌ روش‌هاي‌ آرامش‌ بخش‌ كه‌ در دنياي‌ جديد به‌ سالم‌سازي‌ بدن‌ تبديل‌ شده‌، تن‌ آرايي‌ مدرن‌ نيز در آرايش‌ و رسيدگي‌ قاعده‌مند به‌ پوشش‌ و حفظ‌ سلامت‌ رواني‌ كه‌ ديگر دستگاه‌ طبيعي‌ داراي‌ جنسيت‌ و منشا رنج‌ها و لذات‌ است‌، معنويتي‌ فراتر از طبيعت‌گرايي‌ اسطوره‌اي‌ و تك‌ رواني‌ پيشين‌ پديدار مي‌سازد؛ دنياي‌ جديد در اخلاقيات‌ خود با محور قرار دادن‌ جنسيت‌، زميني‌ كردن‌ عشق‌ و رويكرد به‌ اروتيك‌، به‌ آن‌ چهره‌اي‌ انساني‌ داده‌ و عشق‌ را به‌ جايگاه‌ واقعي‌ خود برگردانده‌ است‌؛ سكسواليته‌ امروزه‌ مؤلفه‌هايي‌ مختص‌ به‌ خود دارد كه‌ آن‌ را بيش‌ از هر نياز و احساس‌ انساني‌، ملموس‌تر كرده‌ است‌؛ ارتباط‌ جسماني‌ ميان‌ دو جنس‌ و معاشرت‌ عاشقانه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ زن‌ و مرد نسبت‌ به‌ جسم‌ و حسيات‌ يكديگر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان