سخنرانی تاریخی بازرس ژاور: ما معتقد به تقارب بین المذاهب هستیم