ویژه نامه پوران فرخزاد در سایت واژه

مدرسه فمنیستی: سایت واژه که نشریه ای الکترونیکی در حوزه ادبیات و فرهنگ است در شماره مهرماه خود اقدام به انتشار ویژه نامه ای برای پوران فرخزاد کرده است.

مهرانگیز رساپور در بخش سرسخن این ویژه نامه ننوشته است: «مي‌دانم چرا پوران فرخزاد مرا به ياد سافو می‌اندازد. شايد وجه مشترکشان هنراست و دو- سه- هزارسال زمان! انگاردرپشتِ حصاربلورين، اما آسيب ناپذيرهنر، انسانيت توانسته است خود را از تمامی پليدی‌ها و مرگ وميرهای دورانی و تاريخی، تا به امروزدرامان نگاه دارد...» او سپس در انتها یادآوری کرده است که «بسيارخرسنديم که واژه توانسته است ويژه نامه‌ی پوران فرخزاد، اين بانوی پرتلاش و ممتاز، را فراهم آورد واميد است که آنچه دراين ويژه نامه گرد آمده است بتواند زوايای گوناگون زندگانی هنری، فرهنگی–ادبی، اجتماعی و شخصی او را چنان که باید به خوانندگان نشان دهد.»

ویژه نامه پوران فرخزاد را می توانید در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.vajehmagazine.com