کمپين در خواسته و‎ ‎روش منع قانوني ندارد / گفتگوی روز با پروین اردلان

روز آنلاین (امید معماریان): پروين اردلان، ازبنيان گذاران کمپين مدني يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان درست چند روز پس ازآنکه ‏جايزه معتبراولاف پالمه را دريافت کرد، به دادسرا احضار شده است. او بايد خود را طي سه روزکاري آينده به ‏دادگاه معرفي کند. اردلان که يکي از معروف ترين فعالان اجتماعي به شمار مي رود سالهاي نوجواني وجواني ‏خود را به صورتي خستگي ناپذير براي بهبود وضعيت زنان صرف کرده است. او درگفت گو با روز مي گويد که ‏دليلي براي احضارش به شعبه امنيت در برگه ايي که به او داده شده ذکر نشده است. ‏

اردلان از اينکه حدس بزند به چه دليلي احضارشده خودداري مي کند. او همچنين مي گويد پيش بيني اينکه امکان ‏دارد درصورت حضور دردادگاه دستگيرشود نيز درست نيست: "واقعا چيزي دراين مورد نمي دانم چرا که تا ‏وقتي ازدادگاه بيرون نيايم معلوم نمي شود ماجراچيست. پس ازگفت وگوبا وکلايم خانم ها شيرين عبادي ونسرين ‏ستوده تصميم مي گيرم که چه روزي مراجعه کنم."‏

او دو پرونده دارد که يکي مربوط مي شود به تجمع 22 خرداد سال 85 وديگري پرونده 13 اسفند سال گذشته. ‏پرونده اول در دادگاه تجديد نظر است ودرمورد پرونده دوم هم دادگاه تشکيل شده و وي درانتظار صدور حکم به ‏سر مي برد. ‏

اردلان درخصوص دستگيري خسروي وعسگري زاده از اعضاي کمپين به دليل جمع آوري امضا طي روزهاي ‏گذشته مي گويد: "اين بچه ها موقع جمع آوري امضا بعد ازديدن تئاتري که درپارک دانشجو برگزار مي شد ‏دستگير شدند. هنوز هم درزندان هستند. تاسف آور اين که حرکتي که قانوني ومسالمت آميز است — يعني همان ‏جمع آوري امضا — وهيچ نقشي هم درتشويش اذهان عمومي ويا اقدام عليه امنيت ومواردي ازاين دست ندارد
‏ مورد برخورد قرار مي گيرد و درنتيجه فعالاني چون نسيم وراحله دستگيرمي شوند. درکنار آن احکامي مانند ‏حکم خانم شادفر را داريم که به دليل جمع آوري امضا با اتهام اقدام عليه امنيت ملي مواجه بود و با شش ماه تا دو ‏سال تعليق مواجه ميشود. دو مورد ديگر هم وجود دارد که اين فعالان اجتماعي به دليل جمع آوري امضا به شش ‏ماه تا دوسال حبس تعليقي محکوم شده اند."‏

اردلان تحليل خود را نسبت به دستگيري هاي اخير اينچنين بيان مي کند: "اين دو نفر اخير را به دليل جمع آوري ‏امضا دستگير کرده اند. براي همين هم من فکر مي کنم که عملا يک کار فراقانوني دررابطه با اين حرکت ‏صورت مي گيرد و بايد ببينيم وضعيت اين بچه هاي دستگير شده چه مي شود. درحال حاضر که با مشخص شدن ‏وثيقه بيست ميليون توماني درزندان به سر مي برند. قرارهاي سنگين صادر مي کنند براي يک حرکت مسالمت ‏ونمي دانم دليل غيرقانوني بودن وعليه امنيت بودن چنين فعاليت هايي ازکجا آمده است."‏

طي دوسال گذشته 43 نفراز فعالان زنان دستگير، متهم ودادگاهي شده اند. برخي از اين افراد احکام خود را ‏دريافت کرده اند و برخي نيز درانتظار صدور حکم به سر مي برند. پروين اردلان مي گويد کساني که تنها به ‏دليل جمع آوري امضا براي کمپين دستگير شده اند حدودا ده نفر مي شوند. ‏

اين فعال حوزه زنان و برنده جايزه اولاف پالمه تاثير چنين برخوردهايي را اين چنين ارزيابي مي کند: "هربار که ‏دستگير مي کنند امکان اينکه سرعت جمع اوري امضا کم شود زياد است. براي عمومي کردن بحث کمپين،
جمع آوري امضا يکي ازمهمترين اقدامات بوده است. اما بحث عم