گيرنده: صندوق بين المللي کودکان سازمان ملل / آسيه اميني

امروز 8 اکتبر، روز جهاني کودک است. روز جهاني ديگري که بايد بقاعده، فرا رسيدن آن را به کودکان سراسر گيتي، به ‏کودکان کشور مان، به پدران و مادران شان، به آموزگارانشان و به فعالان حقوق کودک تبريک بگوييم. ‏

امروز روز جشن و سرور نهادهاي بين المللي، دولتي و غير دولتي مرتبط با کودکان است. روز هديه دادن. هديه گرفتن. ‏روز موسيقي و بادکنک و فشفشه براي کودکان. روز لبخند، خنده و قهقهه هاي کودکانه.‏

سال 2007 صندوق بين المللي کودک، يونيسف، با شعار "جهاني شايسته کودکان، جهاني بدون خشونت" به استقبال اين ‏روز رفت تا با اين شعار نمادين، اين سال را به ترغيب و ترويج دوري از خشونت در کشورهاي مختلف سپري کند. ‏

امسال نيز در روز جهاني کودک بدون شک، آمار و ارقامي در محافل رسمي ارائه خواهد شد مبني بر کمک به ريشه کن ‏کردن فقر، کمک به آموزش رفع خشونت در خانواده ها، کمک به آموزش کودکان و... ‏

اما آنچه که در چنين روزهاي پر شادي و پر اميدي معمولا از نظرها دور مي ماند، تلخي برخي واقعيتهاي پشت پرده است ‏که راهي به محافل شادي و سرور سازمانها و نهادهاي بين المللي همچون يونيسف و نهادهاي دولتي و نيمه دولتي همچون ‏بهزيستي و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و... و نهادهاي غير دولتي که بسيارند - و البته پي گير تر از دولتيها- ‏نمي يابد.‏

واقعيتي از اين دست که در سالي که يونيسف شعار "جهان بدون خشونت" بر آن نهاده، 11 نوجوان محکوم به اعدام، به دار ‏آويخته شدند. ‏

و يک سال پس از آن، سالي که به نيمه رسيده است، 2008، تاکنون شش نوجوان محکوم به اعدام معدوم شده اند. ‏

سالي که فعالان و نهادهاي حقوق بشري به کرات آماري را از نوجوانان محکوم به اعدام با رقمهاي متفاوت اعلام کرده اند. ‏آماري که از 90 تا 150 نوجوان را در بر گرفته است. ‏

واقعيتي تلخ، از اين دست که هيچ يک از اين آمار منتشر شده درست و دقيق نيست. زيرا هرگز اطلاعات درستي در مورد ‏زندانيان نوجوان محکوم از سوي نهادهاي رسمي، منتشر نشده است. زيرا رسمي ترين اطلاعات در اين زمينه از سوي ‏رسانه هايي منتشر شده است که گاه تنها به نوشتن نام کوچک افراد يا سن ايشان يا ذکر واژه نوجوان، اکتفا کرده اند. ‏

اينک و در روز جهاني کودک، پرسش از نهادهاي رسمي جهاني و دولتي و غير دولتي اين است: "جاي کودکان و نوجوانان ‏محکوم به اعدام در برنامه هاي روز جهاني کودک کجاست؟" ‏

مجمع عمومي سازمان ملل متحد يونيسف را موظف کرده است تا به دفاع و حمايت از حقوق کودکان پرداخته و به تامين ‏نيازهاي اساسي آنان ياري رساند. توجيه اينکه يونيسف با همکاري دولتها در کشورهاي متبوع، وارد عمل مي شود و ‏ماندگاري اين نهاد بين المللي، بسته به خواست و اراده دولتهاست، توجيهي است که باعث شده، نقش اين نهاد مسوول در ‏مورد کودکان محکوم به اعدام، در حد يک نقش ترويجي و ترغيبي باقي بماند. اين که آيا وظيفه اي که از سوي مجمع ‏عمومي سازمان ملل بر عهده اين نهاد – که جدي ترين مجري و پشتيبان کنوانسيون حقوق کودک – گذاشته شده، در حد ‏پروژه هاي ترويجي در حوزه آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر و... تعريف مي شود، بيش از اين که ناشي از اهميت اين ‏موضوعات براي صندوق بين المللي کودکان سازمان ملل باشد، ناشي از سستي در انجام وظيفه محول شده به اين سازمان ‏است.‏

جدي ترين اقدامهاي اين نهاد، تا کنون در حد تع