اعطای جايزه اتحاديه بين المللی سنديکاها به منصور اسانلو در پارلمان اروپا

گزارش از انور ميرستاری / فدراسيون اروپرس - 26 مهر 1387

چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ در پارلمان اروپا، فدراسيون بين المللی سنديکاها به مناسبت جشن شصتمين سالگرد تشکيل خود، به عنوان همبستگی با تمام کارگران جهان و به پاس مبارزات کارگران ايران، جايزه ای را به رهبر سنديکای شرکت واحد تهران، آقای منصور اسانلو اعطا نمود.

اين مراسم در حضور بيش از ۴۰۰ تن از نمايندگان پارلمان اروپا، شخصيت های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و کارگری که از سراسر اروپا و کانادا و ايران و فلسطين و ... آمده بودند، برگزار شد و بيش از ۴ ساعت ادامه داشت.

چون متاسفانه آقای منصور اسانلو در زندان به سر می برند، وکيل ايشان، آقای دکتر يوسف مولايی، استاد حقوق دانشگاه تهران، به نمايندگی از طرف موکل خود به پارلمان اروپا دعوت شده و جايزه را از دست رئيس سوسياليست های بين الملل گرفتند.

پيش از سخنرانی دکتر مولايی، چندين شخصيت بين المللی از اتحاد و همبستگی کارگران جهان صحبت کردند و رئيس سوساليست های بين الملل به مبسوط به شرح شرايط ناگوار کارگران ايران به طور عام و به شرايط زندانی شدن آقای اسانلو به طور خاص پرداختند و سپس فيلمی از مبارزات کارگران شرکت واحد تهران و از فعاليت های آقای اسانلو به نمايش در آمد که با کف زدن های ممتد حاضرين روبرو گشت.

آقای دکتر مولايی ضمن تشکر از افکار عمومی جهانی و اتحاد بين المللی کارگران، شرايط کلی کنونی ايران را برای حاضرين تشريح ساختند. ايشان آرزو کردند که ای کاش خود آقای اسانلو آزاد بودند و می توانستند به همراه ديگر رفقايش که يک مبارزه صلح آميز و مدرن امروزی را به پيش می برند، در بين شما حاضر می شدند و خودشان دسته جمعی
اين جايزه را می گرفتند.

آقای دکتر مولايی از مبارزات دموکراتيک زنان، قوم های ايران و ديگر نهادهای مردمی و ملی نيز ياد کردند.
در پايان اين سخنرانی، تمام مردم به طور يکپارچه از جای خود برخواسته و با کف زدن های ممتد، همبستگی و پشتيبانی خود را از کارگران ايران اعلام داشتند.

در پايان برنامه، رئيس فدراسيون بارديگر در پشت تريبون قرار گرفته و چنين گفت: «ما همگی با هم و با منصور اسانلو پيمان می بنديم که سال ديگر در همين موقع، ميزبان ايشان در اينجا باشيم». اين حرف او، سالن را به وجد و شوق آورده، بارديگر کف طولانی زدند.