نشست نقد لایحه بومی سازی جنسیتی در دفتر سازمان ادوار تحکیم برگزار شد