زهره اسد پور عضو کمپین یک میلیون امضا از گزینش دانشگاه آزاد رد شد

تغییر برای برابری - زهره اسد پور از اعضای کمپین یک میلیون امضا در کمپین رشت از پذیرش در دانشگاه آزاد بازداشته شد. زهره اسد پور که در سال جاری (1387) در کنکور کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد شرکت کرده بود پاسخی از سوی دانشگاه مبنی بر قبولی یا عدم قبولی دریافت نکرد وبعد دریافت که از گزینش دانشگاه آزاد رد شده است. او در این باره در گفتگو با تغییر برای برابری می گوید:« هنگام اعلام نتایج پیغامی با این مضمون که اطلاعات مورد نظر یافت نشد، بر روی مونیتور آمد! با مرکز آزمون دانشگاه تماس گرفتم، اظهار بی اطلاعی کردند. دو بار اعتراضم را تنظیم کردم به آنها ارائه دادم آنها هم قول دادند طی دو هفته به من پاسخ دهند اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه هنوز هیچ پاسخی نگرفته ام».

به گفته اسدپوراین نخستین سالی است که دانشگاه آزاد هم افراد را از گزینش رد می کند. او در این باره که آیا دانشجویان دیگری هم در وضعیتی مشابه با او هستند می گوید:« من از طریق دانشجویان دیگری که محروم از تحصیل شده بودند باخبر شدم که دانشگاه آزاد تعدادی از شرکت کنندگان را از گزینش رد کرده است و من هم جز آن عده هستم. تا آنجا که اطلاع دارم حدود 10 نفر وضعیت مرا دارند.»

او در این باره که پاسخ دانشگاه چه بوده است می گوید:«این طور که گفته می شد گویا صلاحیت افراد از سوی وزارت اطلاعات رد شده است. از میان رد صلاحیت شدگان غیر از من باقی فعالان دانشجویی هستند. گویا چندنفر بهایی هم هستند. از قرار معلوم تنها فعال زنانی که محروم از تحصیل شده من هستم»

وی درباره اقداماتی که تاکنون انجام داده اند می گوید:« ما مدتی بنا به در خواست مسئولین دانشگاه و با امید به حل مشکل از طریق رایزنی از رسانه ای کردن این موضوع خودداری کردیم اما اکنون که به نظر می رسد مشکل ما حل نخواهد شد تصمیم گرفته ایم که مشکل مان را رسانه ای کنیم .»