سهميه بندي كنكور تغيير مي كند

تابناک: علي عباسپور فرد تهراني » رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از برنامه دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي انجام تغييراتي در زمينه نحوه سهميه بندي دانشگاهها و آزمون سراسري آنها خبر داد.

عباسپور به جام جم گفت : سه هفته پيش با مسئولان سازمان سنجش جلسه اي داشتيم كه در آن با دو ديدگاه در زمينه برگزاري كنكور با 21 سهميه بندي و يا 48 سهميه بندي مواجه بوديم اما ما معتقديم چنين كاري باعث پيچيدگي در سهميه بندي مي شود .
وي افزود : از طرف ديگر در كميته برگزاري آزمون سراسري كه با اختياراتي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده است دريافتيم برخي از مشكلاتي كه امسال در زمينه كنكور رخ داد نه از مصوبه شوراي مذكور در باره سهميه ها بلكه بخاطر اقداماتي است كه كميته برگزاري آزمون انجام داده بود.

عباسپور در اين زمينه به نحوه پذيرش دانشجويان بومي اشاره كرد و گفت كه بنا به تصميم كميته ميزان پذيرش دانشگاهها از بومي منطقه اي به بومي استاني در سال گذشته 70 درصد و در سال جاري نيز 10 درصد افزايش پيدا كرده بود و همين امر امكان پذيرش دانشجويان خارج از هر استان را در دانشگاههاي آن به شدت كاهش داده است .

وي تصريح كرد : همانطور كه رئيس مجلس پيش از اين نيز گفته است دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد تغييراتي را در زمينه نحوه پذيرش دانشجو در آزمون سراسري به عمل آورند و اين كار حتما انجام خواهد شد.