کمپین یک ملیون امضا، سازماندهی جنبش بدون تبدیل آن به سازمان / هما مداح