مجموعه ای از عکس ها و ویدئو کلیپی در حمایت از کمپین یک میلیون امضاء توسط دانشجویان سازمان عفو بین الملل

مدرسه فمینیستی: دانشجویان سازمان عفو بین الملل (امنستی) ویدئو کلیپی و گالری عکسی در حمایت از کمپین یک میلیون امضا در سایت خود برپا کرده اند.

این مجموعه که همزمان با کنفرانس سالانه دانشجویان عفو بین الملل آماده شده با هدف جلب حمایت جهانی از کمپین یک میلیون امضا و مبارزات زنان در ایران برای کسب حقوق برابر توسط دانشجویان این سازمان تهیه شده است.

در ویدئو کلیپ این مجموعه، راه پیمایی دانشجویان عفو بین الملل از کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد که با در دست گرفتن تصاویری از آرم کمپین یک میلیون امضا به صورت سمبلیک حمایت خود را از مبارزات برابری خواهانه زنان ایران نشان می دهند. این ویدئو کلیپ را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

از کمپین زنان ایرانی برای برابری حمایت کنید

همچنین گالری عکسی نیز در این مجموعه قابل دسترسی است که در آن تصاویر دانشجویان مختلفی را نشان می دهد که آرم کمپین یک میلیون امضاء را به نشانه حمایت از آن بر روی تکه کاغذی در دست نگه داشته اند. این گالری عکس را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

Students showing support for the Iran Campaign for Equality during their rag week