ليلا زانا به ده سال زندان محکوم شد

تهران / واحد مرکزي خبر / سياسي: دادگاهي در ترکيه روز پنجشنبه ليلا زانا نماينده سابق پارلمان اين کشور را به اتهام تعلق داشتن به گروه شورشي حزب کارگران کردستان ترکيه(پ ک ک)، به ده سال زندان محکوم شد.

حزب کارگران کردستان ترکيه(پ ک ک) که خود اين کشور، اتحاديه اروپا و امريکا نام ان را در فهرست سازمان هاي حامي تروريسم قرار داده اند از سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار تاکنون در جنوب شرقي ترکيه عليه دولت مرکزي اين کشور مبارزه مي کند و در نتيجه ان نيز تاکنون چهل هزار نفر کشته شده اند. ليلا زانا همان فردي است که پارلمان اروپا در سال هزار و نهصد و نود و پنج جايزه حقوق بشر ساخاروف را به وي اعطا کرد.

به ‌گزارش‌ خبرگزاري ‌‌‌‌‌فرانسه ‌از دياربکر، دادگاه ديار بکر،بزرگترين شهر کردنشين در جنوب شرقي ترکيه، ليلا زانا را به اتهام نه مورد نقض قوانين جزايي و قوانين ضد تروريستي به ده سال زندان محکوم کرد. وي متهم است که در سخنراني هاي خود از حزب کارگران کردستان ترکيه(پ ک ک) و عبدالله اوجالان رهبر ان حمايت کرده است. ليلا قبلا نيز به مدت هشت سال يعني از سال هزار و نهصد و نودو چهار تا دو و هزار و چهار به همراه سه نماينده کرد ديگر به اتهام تباني با حزب کارگران کردستان ترکيه(پ ک ک) در زندان بود.

وکيل مدافع ليلا زانا گفت که ما قطعا به اين حکم اعتراض خواهيم کرد و خواستار تجديد نظر در اين باره خواهيم بود