احضار و قرار کفالت پرستو الهیاری و عالیه مطلب زاده

تغییر برای برابری: پرستو الهیاری، از اعضای کمپین یک میلیون امضا، روز دوشنبه 17آذرماه بعد از بازپرسی در شعبه یکم دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مورد بازپرسی قرار گرفت و برای وی قرار کفالت 50میلیون تومانی، صادر شد.

پرستو الهیاری در این زمینه به تغییر برای برابری می گوید:« طبق احضاریه ای که روز چهارشنبه 13آذرماه به دستم رسید، باید سه روز بعد برای ادای یاره ای توضیحات به شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب مراجعه می کردم. دیروز به همراه وکیلم زهرا ارزنی مراجعه و توسط قاضی سبحانی تفهیم اتهام شدم.»

وی می افزاید:« دیروز به اتهام اقدام علیه نظام مورد بازپرسی قرار گرفتم و در حقیقت این بازپرسی ادامه بازجویی پلیس امنیت بود. بازپرسی دوساعت و نیم طول کشید و سرانجام قرار کفالت 50میلیون تومانی صادر شد.» . کفالت پرستو الهیاری را برادر وی به عهده گرفته است. پیش از این در روز27 مهرماه ماموران پلیس امنیت گیشا به تفتیش منزل پرستو الهیاری از اعضای کمپین پرداخته و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده بود.

***

عالیه مطلب زاده، یکی از9 نفر دستگیرشدگان روز 23 خرداد سال جاری در پی دریافت احضاریه کتبی برای ادای پاره ای توضیحات در شعبه اول دادیاری امنیت دادگاه انقلاب حاضر شده و اتهامات اخلال در نظم عمومی و تمرد در برابر پلیس به وی تفهیم و قرار کفالت 50 میلیون تومانی برای او صادر شد شد.

مطلب زاده می گوید:« طبق احضاریه ای که روز پنجشنبه 14آذرماه به دستم رسید، روز یکشنبه به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در روند بازپرسی، اتهامم حضور در نشست و تمرد از دستور نیروی انتظامی عنوان شد.»

وی می افزاید:« بدون توجه به توضحاتم مبنی بر این که در روز 23خردادماه فقط به قصد بازدید از نمایشگاه عکس به محل گالری مراجعه کرده بودم و قصد شرکت در هیچ مراسم و یا نشستی را نداشتم، قرار کفالت 50میلیون تومانی برایم صادر شد.»

مینا جعفری وکیل عالیه مطلب زاده در این رابطه اظهار داشت: "اتهامات وارده با هیچ یک از موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم امنیتی تطابقی ندارد و عدم حضور وکیل، محروم کردن موکل از یکی از بنیادی ترین حقوق متهمان است که در قانون اساسی نیز لحاظ شده است."

کفالت مطلب زاده را وکیل وی، مینا جعفری بر عهده گرفته است هرچند به جعفری اجازه داده نشده در مراحل بازپرسی موکلش حضور داشته باشد.