«والشمس...»: برای «خورشید»های یلدا

سیمین بهبهانی - 29 آذر 1387

مدرسه فمینیستی : به یلدا-مبارکی دست به سوی بانوی شعر ایران گشودیم . او نیز گشاده دستی کرد و هدیه خویش به خورشیدهای یلدا نبشت و...برخواندن آغاز کرد:

قسم به خورشید و روشنا ش

قسم به ناهید و چنگ او

قسم به آن ماه نقره پاش

وبوم فیروزه رنگ او

*****

قسم به قلبی که می تپد

به سینه ام تند وسخت جان

قسم به خونی که می دود

به چاردالان تنگ او

*****

قسم که ممکن نمی شود

مراکه باشم اسیر مرد

که گرده ی نازکم شود

پذیره ی پالهنگ او

*****

سپاس گویان عقل کل

به حیله تقریر کرده اند

که از ترازوی عقل زن

دریغ شد پارسنگ او

*****

قسم به یلدای دیرپا

که صدهزاران هزارسال

دمیده خورشید لاله رنگ

زآبنوسی- درنگ او

*****

قسم ، قسم ، بازهم قسم

که مرد شاهین جلد نیست

و زن نه گنجشک بی نوا

که ساده افتد به چنگ او

*****

بلند همت زنی که خواست

نه برتری ، بل برابری

که برتری خواه راهمین

دلیل آمد به ننگ او

*****

سحرکه خورشید آسمان

بنازدازبرتری به زن

سزد که " خورشید خانمی "

سبک بتازد به جنگ او.

26 آذر1387