هشدار نسبت به رواج پدیده‌ی «جیرانیسم» در تلویزیون / پویا نعمت الهی