کریسمس به سبک کمپین یک میلیون امضاء

توجه، توجه: با ورود «میس دولیتل»، این میسیونر اجنبی، مدیر مهرورز مدرسه، طی دستورالعملی رسمی وظیفه جدیدی به بازرس ژاور جهت خنثا نمودن براندازی نرم و نازک مبصر کلاس ابلاغ کرد. در تبصره این دستورالعمل به «لایحه جرایم رایانه ای» استناد شده است.