لايحه اصلاح قانون ارث به صحن علني مجلس مي آيد

اعتماد:لايحه اصلاح قانون ارث به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس بررسي مي شود.

دو هفته پس از تصويب اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس روز گذشته زهره الهيان عضو فراکسيون زنان مجلس در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه در اين لايحه تلاش شده است ضعف موجود در قانون ارث برطرف شود، تاکيد کرد؛ «در قانون ارث زنان مظلوم واقع شده اند که بايد تلاش شود اين ظلم برطرف شود.» بدين ترتيب با تصويب اين قانون يکي از خواسته هاي زنان که سال هاست بر آن پافشاري مي کنند تاحدودي مرتفع مي شود چرا که براساس قانون مدني ايران زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد حتي شامل زمين هم نمي شود.

اين در حالي است که ارث نبردن زمين توسط زن مشکلات بسيار عديده يي را تاکنون ايجاد کرده است. اين مشکل به خصوص براي زنان روستايي دوچندان بوده است چرا که زنان روستايي سال هاي زيادي را با شوهران شان روي زمين کار مي کنند و تمام توان و سرمايه خود را صرف توسعه زميني مي کنند که براساس قانون مدني ايران هيچ سهمي از آن ندارند. در چنين شرايطي بود که نمايندگان مجلس ششم براي رفع تبعيض و نابرابري ها از زنان طرحي را به تصويب رساندند که زن مي توانست از همه اموال شوهرش (منقول و غيرمنقول) ارث ببرد. ولي اين طرح در سال 83 توسط شوراي نگهبان رد شد، اما پيگيري هاي صورت گرفته منجر به آن شد در نهايت مقام معظم رهبري فتوايي بدهند که زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث ببرد. بدين گونه بود که اين مساله دوباره در مجلس مطرح و در روز 12 آذر به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد.علاوه بر مقام معظم رهبري، آيت الله صانعي نيز در مورد ارث بري زن از شوهر گفته بود؛ «اکنون ديگر منقول ها، ارزش ندارند و سبب مي شود نصف جمعيت جامعه از حقوق شان محروم شوند. اما من معتقدم زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين نيز ارث مي برد.» بدين گونه اين طرح در راه رفتن به صحن علني مجلس است تا با بررسي نمايندگان به تصويب نهايي برسد. هرچند حقوقدانان اين را گامي مثبت در جهت برخورداري زنان از اموال همسرشان ارزيابي مي کنند اما همچنان معتقدند هنوز نابرابري هاي ديگري در زمينه قوانين ارث وجود دارد.

از جمله اين نابرابري ها اين است که در حال حاضر مرد مي تواند از تمام اموال همسرش ارث ببرد اما زن در صورت فرزنددار بودن يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم اموال غيرمنقول اعم از اعيان را ارث مي برد و در صورتي که مرد هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زن يک چهارم از اموال منقول همسرش و اعيان است. به هر حال صاحبنظران اميدوارند که گام هاي تازه يي نيز در جهت اصلاح اين موارد برداشته شود و قانونگذار راهکارهايي پيش بيني کند که زن نيز بتواند در دارايي هاي مشترک که با تلاش هر دو طرف به دست مي آيد، شريک شود.