سیب زمینی مجانی، گشت ارشاد، و شعار انتخاباتی مبصر کلاس