مبانی تئوریک همگرایی جنبش زنان در انتخابات

آزیتا رضوان - 21 اردیبهشت 1388

مدرسه فمینیستی: با آغاز بکار «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» بحث های زیادی در مخالفت و موافقت با این ائتلاف مطرح شد که مرا بر آن داشت تا به عنوان یکی از اعضای ائتلاف همگرایی، نکاتی را در خصوص مبانی تئوریک این حرکت دسته جمعی از منظر تجارب شخصی ام بنویسم. پیش از ورود به بحث، شاید لازم به توضیح باشد که از نظر من بسیاری از بحث ها و ایرادهای مطرح شده ناشی از عدم برداشت صحیح از مبانی ائتلاف است.

تعریف: همگرایی یا ائتلاف (واژه عربی) ـ معادل لغت انگلیسی Coalition است. واژه Coalition به معنی اتحاد موقت بین افراد یا گروهها برای دستیابی به هدفی مشخص و در زمان معین می باشد.

افراد و گروهها به دلیل منافع شخصی در این اتحاد شرکت می جویند. این افراد باید در خواسته های مشترک حداقل همپوشانی را داشته باشند.

«ائتلاف» پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از روش های مبارزه ی مدنی برگزیده شد و به خصوص در فعالیت های زیست محیطی در کشورهای مدرن، شناخته شده و مورد استفاده است.
ائتلاف در مقابل روش های مبارزه سنتی قرار می گیرد که در آن افراد برای تحقق اهداف شان، با یکدیگر، هم پیمان می شوند. این همپیمانی دائمی است و کلیه خواسته ها را شامل می شود. در سابقه قدیمی تر این همپیمانی ها ـ پیش از دوران معاصر ـ افراد متعهد می شدند تا پای خون، در کنار هم بمانند.

اهمیت ائتلاف: ائتلاف از روش های مدرن فعالیت سیاسی یا اجتماعی به شمار می رود و از اقتضائات این جوامع محسوب می شود، زیرا در این جوامع تفاوتها به میزان زیادی در همه زمینه ها افزایش می یابد و در نتیجه، گرایش های متفاوت نیز در جامعه به وجود می آید. ائتلاف اما قادر است جمع متفاوتی از گرایش ها، سلیقه ها، و آراء و نظرات را برای تحقق یک خواسته مشترک، گرد هم فراهم آورد.

اهمیت ائتلاف در جوامع مدرن آنچنان است که برخی خود را Coalition builder به معنی «ائتلاف ساز» معرفی می کنند. این بدان معنا است که آنها در میان مردم حضور دارند، قادر به شناخت خواسته های آنان می باشند، توانایی انتخاب درست و به موقع از موضوع ائتلاف دارند، توانایی مطرح کردن ائتلاف و جذب نیرو برای ائتلاف را دارند و می توانند ائتلاف را به سمت کسب اهداف خود راهبری نمایند.

مشخصه های ائتلاف: ائتلاف یک وحدت مشروط و زمان دار است، و تنها شرط شرکت در آن، پشتیبانی از خواسته مشترک ائتلاف است. ائتلاف نمی تواند و نباید مشارکت افراد را به خواسته ی دیگری مشروط نماید. در عین حال قادر نیست که خواسته خود را به خواست رهبران تغییر بدهد. تغییر خواسته ائتلاف به معنای اتمام آن و شاید شروع ائتلاف تازه ای باشد.

ائتلاف به موقتی بودن آن معترف است و امکان دارد اعضای یک ائتلاف در روند یک ائتلاف در کنار هم قرار گیرند اما در ائتلاف دیگر، کاملا مخالف یکدیگر. ائتلاف های سیاسی جهت کسب کرسی های مجلس، از این نوع ائتلاف ها است. در مقابل ائتلاف، یک حزب سیاسی می تواند شرایط سنی، جنسی، عقیدتی و یا سوابق افراد را در شرایط عضویت خود لحاظ کند و در دوره های متفاوت بر اساس مدیریت خود، خواسته ها، اهداف، و نگرش های خود را تغییر یا گسترش بدهد.

هدف ائتلاف: اولین هدف ائتلاف، افزایش آگاهی عمومی مردم به منظور دفاع از منافع خودشان است. ائتلاف ها با طرح شعارهای عام، افراد بسیاری، ب