پوسترهای همگرایی جنبش زنان برای تکثیر و نصب پشت شیشه های ماشین

مدرسه فمینیستی: پوسترهای زیر توسط «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» تهیه شده است. این پوسترها تکثیر شده و برای نصب پشت شیشه ماشین های اعضای همگرایی بین اعضای همگرایی توزیع شده است.