ترانه‌ی ندای ما / فرشته مولوی

رو، رو، رو، ای یار من

دو، دو، دو، همراه من

کف بزن، کف بزن، ای یار من، همراه من

بانگ نه، بانگ نه، فریاد من

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم

**

نازک آراست تنت

گل به گل روی مه‌ات

سربرهنه، مو رها

لب بسته، چشم باز

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم

**

آسفالت داغ، آسفالت سخت، خیابان خون

آسمان کور، آسمان کر، بارگاه جنون

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم

**
موتور، موتور، موتور

تاپ تاپ دلت

باتوم، باتوم، باتوم

تاپ تاپ دلت

پوتین، پوتین، پوتین

تاپ تاپ دلت

تق، ‌تق، تق،‌ تق ‌تق ‌تق تیر

ای وای دلم

تاپ، کو تاپ دلت؟

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم

**

آسفالت داغ، آسفالت سخت، خیابان خون

آسمان کور، آسمان کر، بارگاه جنون

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم

**
نازک آراست تنت

گل به گل روی مه‌ات

سربرهنه، مو رها

لب بسته، چشم باز

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

ویرانم، ویران، ویران

ایرانم.

**
رو، رو، رو، ای یار من

دو، دو، دو، همراه من

کف بزن، کف بزن، ای یار من، همراه من

بانگ نه، بانگ نه، فریاد من

ندا، ندا، ندا

آه! ای نازنین ندا، نگاهم نکن

صدایم کن

ایرانم.