لغو نشست اعتراضي روزنامه نگاران

نشست اعتراضي نسبت به ايجاد محدوديت فضاي رسانه اي و بازداشت جمعي از روزنامه نگاران كه قرار بود در روز پنج شنبه مورخ 11/04/1388 در سالن اجتماعات انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزار شود، بنا به دستور دستگاه امنيتي كشور لغو شد.

اين نشست حمايت از اعضاي صنف روزنامه نگار را كه هم اكنون تعداد قابل توجهي از آنان به دليل تعطيلي و توقيف مطبوعات بيكار شده و جمعي نيز در بازداشت بسر مي برند، در دستور كار خود داشت.

لذا بدين وسيله به اطلاع اعضاي محترم مي رساند اگر چه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران برگزاري اين نشست را حق قانوني خود مي داند، اما به دليل حفظ امنيت روزنامه نگاران در شرايط كنوني اقدام به لغو نشست مذكور مي كند.

با اين حال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران اعلام مي كند كه دستگاه قضايي - به ويژه دادستاني عمومي و انقلاب تهران - بايد هر چه سريعتر در رفتارهاي خود نسبت به اصحاب مطبوعات و اهالي قلم تجديد نظر كرده و مطابق آزاديهاي مصرح در قانون اساسي و قانون مطبوعات نسبت به رفع محدوديتهاي اخير رسانه اي و آزادي فوري خبرنگاران و روزنامه نگاران در بند اقدام كند.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران