برای خواهر روزنامه نگار در بندم: تو آنجا هم روزنامه نگاری خوب می دانم / ترانه بنی یعقوب