مدونا ملکه موسیقی پاپ جهان و یادی از جنبش سبز ایران

مدونا، ملکه‌ی موسیقی پاپ دنیا، چهارم و پنجم ژوئیه در کنسرت بزرگ خود در لندن در میان یکی از ترانه‌هایش با نمایش صحنه‌هایی از تظاهرات سبزپوشان و آزادی خواهان در ایران حساسیت خود را به وقایع ایران به نمایش گذاشت.

این ترانه‌ی مدونا با عنوان "بپا خیز، الان وقتشه"، بر روی تصاویر مختلفی از اتفاقات و خشونت های مختلف جهان اجرا شد، اما در این میان ایران بیشترین سهم را داشت و پس از ایران، رهبران کره شمالی و وقایع چین، از جمله صحنه مشهوری که در آن یک دانشجو در مقابل یک تانک ایستاده است، بیشترین تصاویر این بخش این کنسرت را به خود اختصاص دادند.

مدونا که تمام کنسرتش بر پیام صلح و صفا بین انسان‌ها و برداشتن مرزها و رجوع به خداوند استوار بود، در بخشی از ترانه اش به نمایش صحنه‌ی مرگ ندا آقا سلطان و چند صحنه‌ی دیگر از خشونت‌های داخل ایران پرداخت.

مضمون این ترانه نیاز به یک تغییر در جهان است که با نمایش خشونت ها چهارگوشه‌ی جهان همراه شده بود. این ترانه از همگان دعوت می‌کرد که نگاه دیگری به جهان داشته باشند و تا دیر نشده به تغییر جهان اقدام کنند، چون این جهانی است که به همه آنها تعلق دارد.