حاتم قادری: نمی توانند سلطه ايدئولوژيکی و اطلاعاتی ایجاد کنند