براي ژيلا كه شايسته جايزه شجاعت در روزنامه نگاري است / فریده غائب