عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار آزاد شد

کانون زنان ایرانی -عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار پس از گذشت پنجاه روز حبس با وثیقه صد میلیونی دیشب ( چهارشنبه 7مرداد ) از زندان آزاد شد . همچنین گفته می شود عماد بهاور و محمد توسلی نیز آزاد شده اند . تاجیک روزنامه نگار 50 روز پیش در محل کارش در روزنامه فرهیختگان بازداشت و روانه زندان اوین شد.