به یاد دوستان دربندم، در ایران (برای ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی امویی) / حسین شهیدی